top of page
Naamloos-1.jpg
Zorgbeleid
Contact: Section Title

 

HOE ZIET DE ZORGWERKING ERUIT OP ONZE SCHOOL? 

Zorg is een belangrijk onderdeel binnen onze school. Met het hele team trachten we zo goed mogelijk in te spelen op de onderwijsbehoeften van elk kind en zo mogelijk problemen te voorkomen. Zo kan ieder kind zich ontwikkelen op eigen tempo, met eigen mogelijkheden, eigen  interesses, … .

We maken werk van een warm en open schoolklimaat waardoor kinderen en ouders voelen dat ze steeds bij iemand op onze school terecht kunnen.

 • Elk kind moet zo gelukkig mogelijk zijn.

 • Elk kind heeft talenten.

 • Elk kind is uniek.

 • Elk kind moet zoveel mogelijk kansen krijgen.

 • Elk kind moet zoveel mogelijk bijleren.

 • Elk kind wordt goed opgevolgd.
   

We willen het zorgbeleid op onze school kwaliteitsvol realiseren door te werken volgens het zorgcontinuüm.

Om tegemoet te komen aan de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen, vertrekken we vanuit een brede basiszorg (fase 0= brede en goede preventieve basiszorg) dit door o.a. te differentiëren en te remediëren. In de klas zorgt de klastitularis voor goede instructie en oefenmomenten en wordt er gedifferentieerd. Dit noemen we de binnenklasdifferentiatie of interne klasdifferentiatie. Differentiëren kan door  verlengde of verkorte instructie, extra begeleiding door de klastitularis  of zorgleerkracht (bvb tijdens co-teaching in de klas), zelfstandige  (extra-)taken, uitdagende, verdiepende taken,  hoekenwerk en contractwerk op maat, gebruik van hulpmiddelen,  opvolgen van de leerlingen door observaties, kindgesprekken, toetsen en klasbesprekingen.
 

Aangezien de klastitularis de spilfiguur is bij het geven van deze eerste preventieve basiszorg binnen de klas (= fase 0) worden er ook ambulante uren ingezet waarbij de ambulante leerkrachten les geven aan het grootste deel van de klas en de klastitularis intussen extra aandacht kan geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of leerlingen die een inhaalbeweging moeten doen (bvb afwezigheid door ziekte). In de kleuterafdeling wordt tijdens deze uren ook intensief geobserveerd en gescreend of bepaalde ontwikkelingsdoelen bereikt zijn. Ook interactief meespelen met de leerlingen in de verschillende hoeken  om via open vraagstelling de leerlingen naar een hoger niveau te tillen kan op die manier makkelijker aan bod komen.
 

Door de grote diversiteit in onze school en om nog beter te kunnen aansluiten op de onderwijsbehoeften van al onze leerlingen, wordt er naast de interne klasdifferentiatie en het inzetten van ambulante uren ook aan externe differentiatie gedaan. Hierbij gaan we klasdoorbrekend gaan werken. Alle leerlingen worden per leerjaar gegroepeerd op basis van hun leerprestaties. Afhankelijk van het aantal klassen worden er 3 of 4 groepen gevormd waarbij er rekening gehouden wordt met de lengte van instructie, moeilijkheid van oefeningen,inoefentijd en mate van zelfstandig werken. Ook de huistaken en proefwerken worden aangepast aan de verwachtingen die per groep gesteld worden. Na elk rapport worden de leerlingen geëvalueerd en kunnen ze eventueel naar een andere groep doorverwezen worden. In onze volledige zorgwerking streven we ernaar zoveel mogelijk leerlingen binnen het gemeenschappelijk curriculum te houden met het oog op het uitreiken van een getuigschrift op het einde van de lagere schooltijd.
 

Elk kind is anders, gelukkig maar!
In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook.

 

Voor sommige leerlingen is de brede basiszorg niet voldoende. Door persoonsgebonden kenmerken hebben deze leerlingen specifieke (onderwijs)behoeften. Voor deze leerlingen voorzien we aanpassingen realiseerbaar voor het kind, medeleerlingen, klasleerkracht, het schoolteam en ouders. In samenspraak met het zorgteam en/of het CLB, ouders en andere externen, zal het team extra remediëren, differentiëren, compenseren of dispenseren (fase 1=verhoogde zorg).
 

In deze fase worden mogelijkheden gezocht binnen de omkadering van onze school om het kind beter te ondersteunen.

 • De leerling gaat een stapje terug en oefent de basis opnieuw in de zorgklas.

 • Er is eventueel een overleg met ouders, CLB , het leerkrachtenteam over de beste aanpak.

 • Er wordt extra materiaal aangeboden.

 • Er worden intern afspraken in het kindvolgsysteem geplaatst
   

Als we als schoolteam aanvoelen dat de inspanningen van de school, de ouders en de leerling niet het gewenste effect opleveren, willen we de zorg gaan uitbreiden. Het schoolteam en de ouders besluiten om het CLB-team opnieuw te betrekken bij het zoeken naar de oorzaak en een gepaste aanpak (een diepgaander gesprek, een onderzoek, een observatie, een doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp, …). Zo trachten we er samen met de ouders voor te zorgen dat ook deze kinderen zich goed blijven voelen op school, ook al gaat het soms wat moeilijker. (fase 2=uitbreiding van zorg)
 

In deze fase worden de ouders uitgenodigd voor een overleg. De school kan in samenspraak met de ouders het CLB inschakelen. Het CLB zal in afspraak met de ouders observeren, vragenlijsten laten invullen, de leerling testen en de resultaten bespreken met de ouders en het schoolteam. De hulp en expertise van externe hulpverleners wordt ingeschakeld (logopedist, kinesist, psycholoog, psychiater, hulpcentra, multidisciplinair team,…
 

We proberen elk kind zo ver mogelijk te laten ontwikkelen, met oog op een getuigschrift op het einde van de lagere school. Het gebeurt dat een kind, ondanks alle ondersteuning die ouders, school en eventueel externen bieden, niet meer meekan en afhaakt. Als dit gebeurt, gaan we op zoek hoe we weer aansluiting kunnen vinden. Met een individueel aangepast curriculum of in een school op maat kan het kind weer succes ervaren, voelt hij/zij dat het wél lukt, … . Er groeit opnieuw een gezond zelfvertrouwen en motivatie om te leren (fase 3 = overstap naar school op maat of individueel aangepast curriculum).

 

WIE STAAT ER IN VOOR DE ZORG VOOR ONZE KINDEREN OP SCHOOL?

 • Alle klastitularissen zijn de spilfiguur bij het geven van de preventieve, brede basiszorg binnen hun eigen klas. 

 • Onze ambulante leerkrachten geven een aantal lestijden per week les aan het grootste deel van de klas zodat de klastitularis intussen extra aandacht kan geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of leerlingen die inhaalbeweging moeten doen.

  • juf Véronique Messely (frambozen = jongste kleuters)

  • juf Griet De Brouwere (appelbomen & beuken = oudste kleuters & L1-2-3-4)

  • meester Simon Kesteloot (eiken = L5-6)

 • Onze zorgcoördinatoren volgen samen met de klastitularis, de ouders en het CLB de leerlingen met specifieke zorgvragen op. Zij organiseren en coördineren overlegmomenten tussen school, ouders, CLB, ondersteuners, externe diensten, … en helpen de leerkrachten bij het zoeken naar een gepaste aanpak voor leerlingen met een zorgvraag.
  Heb je een vraag, aarzel niet om onze zorgcoördinatoren te contacteren:

   

Jongen hangt met tak.png
bottom of page